PLANETE COEUR -France

GAURAV & NUPUR GHAI -New Jursey,USA

KABITA SEN -Bangalore

SAHANA SEN -New York,USA

SUDHIR CHANDRA SAHA -Kolkata

SHIRSHENDU SINHA -USA

ANWESHA SAHA -Kolkata

BASANTI DATTA -Kolkata

TRINANJAN BASU -Mumbai

JAYANTI MAJUMDER -Kolkata

SOMA SAHA -Mumbai

SWARAJIT ROY -Kolkata

MANJARI MITRA -Kolkata

SURINDER HANDA -Kolkata

GITA MUKHERJEE -Kolkata

ASHUTOSH GHOSH -Krishnapur

SAIBAL MUKHERJEE -Kolkata

DR. B.P BARAK -Kolkata

NANDITA RUDRA -Kolkata

PAPRI SAHA -Kolkata

BIMALENDU HALDER -Kolkata

INDRACHAND BANSAL -Kolkata

RASAMAY CHAKRABORTY -Pune

SHAMDASANI FOUNDATION -Kolkata

CHANDANA SAHA -Kolkata

RADHIKA SARKAR -USA

SOUMIT SAHA -Mumbai

ARPITA ROY -Kolkata

VIVEKANANDA BAGUI -Kolkata

MAYANK GARODIA -Kolkata

DR. ARUN CHATTERJEE

BIMALENDU HALDER

ABHISHIKTA SAHA

DR. INDRANIL SARKAR

GITA MUKHERJEE

MADHUMITA MODAK

CHANDANA DHAR

NANDINI SUR ROY

GYAN SAI

PARULBALA CHANDA

MADHUCHANDA KUNDU

ANJANA PAL -Sreebhumi